POPRZEDNIE EDYCJE

SPONSOR GŁÓWNY

SPONSORZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI:

PATRONAT:

PATRONAT MEDIALNY:

ORGANIZATOR:

PARTNER ORGANIZACYJNY:

Geotechnika i projektowanie

Partnerzy merytoryczni:

 

Państwowa Służba Geologiczna/Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

www.pgi.gov.pl

Państwowa służba geologiczna wykonuje zadania państwa w zakresie geologii – stosownie do treści przepisu art. 162 ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

 

W dyskusji wzięli udział:

 • Lech Bałachowski, Politechnika Gdańska
 • Zbigniew Frankowski, Państwowa Służba Geologiczna, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • Regina Kramarska, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Geologii Morza
 • Piotr Krzywiec, Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
 • Piotr Szmytkiewicz, Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk
 • Łukasz Sikorski, DNV-GL
 • Paweł Weiner, MEWO S.A.

Moderator: Łukasz Piotrowicz, SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o. o.

Wnioski z dyskusji:

 1. Uczestnicy dyskusji podkreślali, że kluczowa dla realizacji etapu badań geotechnicznych i projektowania jest ścisła współpraca geologów, posiadających znajomość obszarów przeznaczonych pod realizację morskich farm wiatrowych, wykonawców badań, zespołu projektowego oraz inwestora i administracji geologicznej.
 2. Na podstawie dużej ilości zebranych danych z badań, bardzo dobrze rozpoznana została budowa dna Morza Bałtyckiego na poziomie regionalnym. Biorąc pod uwagę dużą zmienność najmłodszych utworów, brak odpowiednich danych lokalnych, np. z wierceń powyżej 30 m głębokości oraz ryzyko wystąpienia lokalnych struktur zagrażających bezpieczeństwu posadowienia obiektów, niezbędne jest wykonanie rozpoznania budowy geologicznej dna przed rozpoczęciem wstępnego projektowania czy prac nad planem rozmieszczenia turbin wiatrowych. Projektowanie zakresu i metodyki rozpoznania budowy geologicznej dna należy poprzedzić analizą dostępnych danych archiwalnych, w tym dokumentacji projektowej – np. raportów o oddziaływaniu na środowisko.
 3. Jednym z ryzyk, które należy brać pod uwagę na etapie planowania, jak i samych badań, może być wystąpienie w dnie morskim kamienisk utrudniających prace wiertnicze, jak również stanowiących warstwę mogącą tłumić fale sejsmiczne i sejsmoakustyczne. Wykonawca przystępujący do prowadzenia badań dna Morza Bałtyckiego powinien precyzyjnie dobrać urządzenia jak i dostosować metodyki badawcze do specyfiki badanego terenu, jednocześnie dbając o zapewnienie efektywnej ochrony środowiska.
 4. W Polsce brak jest doświadczenia w badaniach na potrzeby posadowienia morskich farm wiatrowych, natomiast będzie można wykorzystać olbrzymie doświadczenie w badaniach geofizycznych na potrzeby innych inwestycji, jak również doświadczenia w badaniach geologicznych i geotechnicznych strefy brzegowej, czy na potrzeby posadowienia platform wiertniczych.
 5. Zróżnicowanie budowy geologicznej dna Morza Bałtyckiego, jak i pozostałe uwarunkowania środowiskowe będą istotnymi czynnikami mającym wpływ na projektowanie konstrukcji wsporczych turbin wiatrowych. Wymagać to będzie wykorzystania precyzyjnych informacji o budowie dna dla specyficznej, konkretnej lokalizacji fundamentu na etapie projektu budowlanego.
 6. Dużym wyzwaniem na etapie badań i projektowania morskich farm będzie zapewnienie równowagi pomiędzy wymogami prawnymi a wymogami projektowymi, które w opinii dyskutantów nie są ze sobą spójne. Odpowiedzi na pytania formalne od urzędów nie dadzą odpowiedzi na pytania projektantów, a to właśnie spełnienie wymogów projektowych gwarantuje zapewnienie bezpieczeństwa przyszłych morskich obiektów budowlanych. Zagadnienie to według prelegentów wymaga dalszych dyskusji i uzgodnień z udziałem przedstawicieli urzędów właściwych celem wypracowania spójnych rozwiązań gwarantujących bezpieczną i skuteczną realizacje inwestycji na morzu.
 7. Optymalizacja kosztów morskich farm wiatrowych oznacza ciągły rozwój poprzez poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych również w obszarze badań dna morskiego, jak i metod posadowienia turbin wiatrowych. Polskie instytuty naukowo-badawcze i firmy pomimo, iż nie posiadają bezpośrednich doświadczeń w tej dziedzinie z polskiej części Morza Bałtyckiego, prowadzą innowacyjne badania naukowe korzystając z doświadczeń i współpracy zagranicznej. Budują tym samym istotny potencjał pozwalający w przyszłości na udział polskich podmiotów w rozwoju morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.