POPRZEDNIE EDYCJE

SPONSOR GŁÓWNY

SPONSORZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI:

PATRONAT:

PATRONAT MEDIALNY:

ORGANIZATOR:

PARTNER ORGANIZACYJNY:

Środowisko

Partnerzy merytoryczni:

 

SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o.
ul. Bukowińska 24a/14, 02-703 Warszawa

www.smdi.pl

Firma specjalizująca się w doradztwie w zakresie środowiskowych, prawnych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań realizacji inwestycji w sektorze energetycznym, który swoją jakość usług doradczych zyskuje dzięki wiedzy i wieloletniej praktyce.

DHI Polska Sp. z o. o.
ul. Koszykowa 6, 00-564 Warszawa

www.dhigroup.com

Międzynarodowi specjaliści oferujący wiedzę i doświadczenie w zakresie wyzwań związanych ze środowiskiem wodnym.

 

W dyskusji wzięli udział:

  • Danuta Makowska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
  • Piotr Otawski, Kancelaria Radców Prawnych Otawski Dziura Jędrzejewski GarbarczykSp. P.
  • Juliusz Gajewski, Instytut Morski w Gdańsku
  • Jan Kwiatkowski, DHI Polska

Moderator: Maciej Stryjecki – prezes Grupy Doradczej SMDI

Wnioski z dyskusji:

  1. Oddziaływania morskich inwestycji energetycznych na środowisko mają całkowicie odmienny charakter od oddziaływań powodowanych przez podobne inwestycje realizowane na lądzie. Dlatego też, wykonanie oceny oddziaływania na środowisko dla tych inwestycji wymaga odmiennej metodyki.
  2. Ocena oddziaływania na środowisko inwestycji morskich musi być poprzedzona kompleksowym, obejmującym wszystkie elementy biotyczne i abiotyczne, programem badań. Niezwykle istotne jest zachowanie spójności danych o środowisku, które powinny być zbierane w tym samym okresie i obejmować wszystkie okresy fenologiczne.
  3. Zasadnicze znaczenie dla powodzenia programu badań i procesu oceny oddziaływania ma właściwe ich zaplanowanie i zarządzanie nimi. Należy pamiętać o zabezpieczeniu czasu na: kontraktowanie wykonawców, mobilizację badań, pełne ich wykonanie z uwzględnieniem uwarunkowań pogodowych, które mogą uniemożliwiać terminowy pobór prób, odbiory i uzgodnienie wyników badań, analizy i modelowania oraz przygotowanie raportu o oddziaływaniu.
  4. Ze względu na konieczność zaangażowaniaw program badań i analiz dużego zespołu ekspertów, a także konieczność przeprowadzenia bieżących uzgodnień pomiędzy zespołem badającym, analitycznym, ocenowym, inwestoremi właściwymi organami, dobrą praktyką jest zarządzanie całością procesu przez niezależny od zespołu badawczego podmiot.
  5. Ocena oddziaływania inwestycji morskich prowadzona jest na ogół na wczesnym etapie przygotowania projektu i jej wyniki mogą wpływać bardzo istotnie na ostateczny jego kształt. Wynika to m.in. z braku wystarczających danych (słaba znajomość środowiska morskiego) do dokładnego określenia parametrów przedsięwzięcia przed wykonaniem programu badań. Dlatego też, właściwym podejściem do oceny oddziaływania jest metodyka oparta na „obwiedni parametrów brzegowych”, powiązana z ponowną oceną oddziaływania na środowisko na etapie pozwolenia na budowę.
  6. Przy organizacji programów badawczych i ocen oddziaływania dla inwestycji morskich należy pamiętać o wymogach prawnych i technicznych związanych z przechowywaniem i przekazywaniem danych cyfrowych z wynikami badań i analiz. Dane te gromadzone są w plikach o bardzo dużej objętości, co wymaga odpowiedniej infrastruktury technicznej (pod względem pojemności i wydajności) do przechowywania, przesyłania i przetwarzania danych cyfrowych.